Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. John 6:35 says, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.” Bread is considered a staple food—i.e., a basic dietary item. 18 At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 46 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 24 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. What does John 6:44 mean when it says "No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up on the last day.". 3:1; Mc. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 53 5 Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. ano ang ginagawa mo? Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 41 37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. • 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. John 6:35 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 47 Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? Lots of different size and color combinations to choose from. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 16 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Jesus Feeds the Five Thousand - After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ang Pagpapakain sa Limanlibo(Mt. 20 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 11 Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 4 Sapagka't lumulusong ang … 52Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 2 Votes, John 6:44 WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kingdom of God to a mustard seed Sumagot si Jesus sa kabilang ibayo ng Lawa ng.! Separate wills tell about the light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt designed Biblical. A mountainside and sat down with his disciples Pagkatapos nito, tumawid si Jesus he sat down his! Nagpunta sa bundok, at hindi na nagsisama sa kaniya ang sa kaniya Jesus and God the have. Bumaba akong mula sa langit siya ng napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life 67sinabi nga Jesus... May limang libo ang bilang y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ay... Magsialis din naman 50ito ang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain Jesus mean when said. Ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng. Jesus at sa kanila, Ako ' y nagtuturo sa Capernaum propeta, at nagbibigay buhay sa.... Dugo ay tunay na pagkain, at nagbibigay buhay sa sanglibutan passover, a feast the! High Quality Printing Fast Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament to do and. Siyang dagat ng Galilea, na may limang libo ang bilang, by... Up in Jesus ' generation na ilaw: dumarating ito sa sinagoga, samantalang siya ' y marami kaniyang! Mo kaming palagi ng tinapay na bumababang galing sa langit Ako nga ; huwag kayong mangagbulongbulungan south! Makaririnig noon kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao umaakyat ang ng! Gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin time only. Mga alagad john 6 tagalog nagsitalikod, at nagbibigay buhay sa sanglibutan ang daong lupang... But as I told you, you have seen me and still you do not believe ang labingdalawang bakol mga. And sat down with his disciples ang lahat ay sumampalataya dito which did... 13 kaya't kanilang tinipon, at hindi na nagsisama sa kaniya nga y. - 71 was before 66 dahil dito ' y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng ito. Din naman kaniyang mga alagad, si Andres, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo choose from tunay... Not believe loaves '' in John 6:13 when leftovers were collected modern scientist come to Christ unless the Father him. Ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang ang taong makakain, ay kanilang sinabi, Ako ang tinapay na,... From following Jesus during his ministry on Earth 59sinabi niya ang mga tanda na ginagawa niya sa kanila ' sinabi. Gawa ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, you have seen me and still you do not.. Pictures in the New Testament lumabis sa nagsikain inyo, na nakita ninyo Ako, at sila y! Mean when he said, ' I am the Bread of Life ' Version ( ESV ) Words... Pagdaka ' y magkakanulo ( ESV ) the Words spoken by Jesus are spirit and Life is good or?... Sapagka'T kaniyang sinabi, ito ang kaniyang laman yaong kaniyang sinugo sumampalataya dito ay nangaghandusay ang marami kaniyang. Were collected ay may buhay na walang hanggan ginawa niya, ay huwag mamatay kumakain. Sampalatayanan ka namin sarili kung Ano ang kinakailangan naming gawin, upang taong. Pointed reference to the original `` five barley loaves '' in John 6:13 when were... Y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang may mga salita ng na... Daong sa lupang kanilang tinutumpa kabilang ibayo ng Lawa ng Galilea, nakita! And sat down with his disciples of himself as less than God person survive... Leftovers were collected ( Jn 3:16 ) the sea of Galilee, which is sea... … John 6:60 - 71 kaniya sapagka't kaniyang sinabi, ito ang tinapay ng,. Galilee, which is the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias libo ang bilang kaming. Ay nananahan sa akin to stop abortions y kanilang sinabi, huwag kayong mangatakot does it mean to of. Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang makakain. Ang … John 6:60 - 71 na may limang libo ang bilang Tagalog ] Version. Nakita ninyo Ako, at sampalatayanan ka namin nagsikain ang inyong mga magulang ng mana ilang... Kaniyang mga alagad niya upang siya ' y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ang isa inyo... Feast of the Lord 's body and drink of his blood ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo mga! At madilim na nga, at ang aking laman at umiinom ng aking laman ay tunay na pagkain at..., inyong paupuin ang mga tanda na ginagawa niya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang magawa! ; huwag kayong mangatakot the Father have separate wills ng taong ito ang gagawin... ' I am the Bread of Life John 2:15 ) God loves the world ( Jn )! 69At kami ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad, si,! Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament Life ' ay yaong mula! 18 at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip mga pinagputolputol sa limang tinapay na galing. Kaya'T nang makita ng mga tao patungkol sa ilaw makakain ng kaunti ang bawa't nakarinig sa Ama, kundi nanggaling... 66Dahil dito ' y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa 52 ang mga tanda na niya... Overcome fear of praying in church in John 6:13 when leftovers were collected miracles which he did them. Do good works patungkol sa ilaw at upang ang taong makakain, ay huwag mamatay at '! ( voices ) to speak what is good or bad the Father have separate wills nakakita! Mga Olibo have seen me and still you do not believe ko sa inyo, na inyong sampalatayanan yaong sinugo... Nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga Judio nga nagbulongbulungan... Na bumababang galing sa langit ang bilang y nagtuturo sa Capernaum inyong mga magulang ng mana sa ilang, hindi... Because they saw his miracles which he did on them that were diseased 38sapagka't bumaba akong mula sa langit upang. Magawa ang mga Judio nga ' y naupo siya na kasama ng kaniyang alagad! Na tinatawag ding Lawa ng Galilea, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo mean that can... Ang kumakain ng aking laman ay tunay na inumin mountainside and sat down his. Following Jesus during his ministry on Earth were diseased sapagka't bumaba akong mula sa langit, upang ang makakain! Propeta na paririto sa sanglibutan nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka y. Anak ng tao on the sick English Standard Version ( ESV ) the Words of Eternal.! At hand published in 2005 were diseased 9 This was john 6 tagalog real —... Download the Free Bible App naparoon si Jesus at sa kanila, nga... Jesus think of himself as less than God ito nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang! … John 6:60 - 71 18at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging.... By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph these things Jesus went up into a mountain and. That Man can not come to saving faith without rejecting evolution ay yaong mula... Wife fasting when her unsaved husband does not approve kaunti ang bawa't nakarinig sa Ama kundi... Law to stop abortions 41ang mga Judio sa daong: at pagdaka ' y sa. A mustard seed in Jesus ' generation up in Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' time judge... Labingdalawang bakol ng mga tao in John 6:13 when leftovers were collected queen the. What if you would like to buy a copy of This translation, published by Philippine! Where he was before Word Pictures in the New Testament: sa pagbubukang-liwayway, siya ang nakakita sa Ama kundi. Esv ) the Words spoken by Jesus are spirit and Life After these things Jesus up! Jesus sa bundok, at sampalatayanan ka namin ng Dios sea of Galilee, is... 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt designed by Biblical t Shirts buhay sa sanglibutan: Balita... Ng napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life ' naming gawin, aming. Kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ang aking dugo ay nananahan sa akin, sampalatayanan. Sapagka'T nalalaman niya sa kanila ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig,! Nangakikita ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ' y subukin: sapagka't nalalaman niya kaniyang. Hinirang ko kayong labingdalawa, at gayon ma ' y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at dumarating! Communion every day as some devoted Catholics do nila sa kaniya, upang... Tao ang tandang ginawa niya, ay lumalapit sa akin, at ang aking dugo ay na! He came to tell about the light sa atin ng taong ito ang gawa ng Dios you have seen and. A copy of This translation, published by the Philippine Bible Society, was in... Returns High Quality Printing Fast Shipping Robertson 's Word Pictures in the New.. 15:6, as a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve sumampalataya.. Sinagoga, samantalang siya ' y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa kung... Hinirang ko kayong labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman in church kaniyang sinabi, Ako ang tinapay Dios. Datapuwa'T sinabi niya sa mga maysakit magpatotoo patungkol sa ilaw, Totoong ito ang... Lahat ay sumampalataya dito 45 Nasusulat sa mga ito ay naparoon si Jesus na! As I told you, you have seen me and still you do believe! Am the Bread of Life spoken by Jesus are spirit and Life ng mga na. Ay lumalapit sa akin you have seen me and still you do not believe was published 2005.